Nikunja Borah Dutta

Supervising Assistant

Ajit Bhuyan

Senior Assistant

Rumi Rekha Mahanta

Junior Assistant

Dilip Saikia

Junior Assistant

Biswa Kanta Deuri

Lib Assistant

Reena Dutta

Junior Assistant

Bitupon Borah

Junior Assistant

Upen Saikia

Grade-IV

Amulya Sarmah

Lab Bearer

Mohendra Bharali

Lab Bearer

Thaneswar Borah

Lab Bearer

Boluram Pachani

Lab Bearer

Nandeswar Das

Lab Bearer

Jatin Borah

Lab Bearer

Hiranya Rajkhowa

Lab Bearer

Ranjit Saikia

Lab Bearer

Bipin Neog

Grade-IV

Prasanta Borah

Grade-IV